Có 2 kết quả:

体育锻炼 tǐ yù duàn liàn體育鍛煉 tǐ yù duàn liàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

physical exercise

Từ điển Trung-Anh

physical exercise