Có 2 kết quả:

体育项目 tǐ yù xiàng mù ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ體育項目 tǐ yù xiàng mù ㄊㄧˇ ㄩˋ ㄒㄧㄤˋ ㄇㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

sporting event

Từ điển Trung-Anh

sporting event