Có 1 kết quả:

替代燃料 tì dài rán liào

1/1

tì dài rán liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

alternative fuel