Có 1 kết quả:

悌友 tì yǒu

1/1

tì yǒu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to show brotherly love for friends