Có 1 kết quả:

天罡星 tiān gāng xīng

1/1

tiān gāng xīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Big Dipper