Có 2 kết quả:

天涯何处无芳草 tiān yá hé chù wú fāng cǎo ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄏㄜˊ ㄔㄨˋ ㄨˊ ㄈㄤ ㄘㄠˇ天涯何處無芳草 tiān yá hé chù wú fāng cǎo ㄊㄧㄢ ㄧㄚˊ ㄏㄜˊ ㄔㄨˋ ㄨˊ ㄈㄤ ㄘㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

there are plenty more fish in the sea (idiom)

Từ điển Trung-Anh

there are plenty more fish in the sea (idiom)

Một số bài thơ có sử dụng