Có 2 kết quả:

田賦 tián fù田赋 tián fù

1/2

tián fù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

land tax