Có 2 kết quả:

田鷚 tián liù田鹨 tián liù

1/2

tián liù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Richard's pipit (Anthus richardi)

tián liù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) Richard's pipit (Anthus richardi)