Có 2 kết quả:

田賽 tián sài田赛 tián sài

1/2

tián sài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

field events (athletics competition)

tián sài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

field events (athletics competition)