Có 2 kết quả:

恬逸 tián yì田役 tián yì

1/2

tián yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

free from worry and disturbance

tián yì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

farm work