Có 2 kết quả:

条几 tiáo jī條幾 tiáo jī

1/2

tiáo jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

long narrow table

tiáo jī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

long narrow table

Một số bài thơ có sử dụng