Có 2 kết quả:

挑三窝四 tiǎo sān wō sì挑三窩四 tiǎo sān wō sì

1/2

Từ điển Trung-Anh

to sow discord everywhere

Từ điển Trung-Anh

to sow discord everywhere