Có 2 kết quả:

貼畫 tiē huà ㄊㄧㄝ ㄏㄨㄚˋ贴画 tiē huà ㄊㄧㄝ ㄏㄨㄚˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) pinup picture
(2) poster

Từ điển Trung-Anh

(1) pinup picture
(2) poster