Có 2 kết quả:

鐵腕 tiě wàn铁腕 tiě wàn

1/2

tiě wàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

iron fist (of the state)

tiě wàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

iron fist (of the state)