Có 2 kết quả:

听骨链 tīng gǔ liàn聽骨鏈 tīng gǔ liàn

1/2

tīng gǔ liàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

chain of ossicles (in the middle ear)

tīng gǔ liàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

chain of ossicles (in the middle ear)