Có 2 kết quả:

听取 tīng qǔ聽取 tīng qǔ

1/2

tīng qǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hear (news)
(2) to listen to