Có 2 kết quả:

葶苈 tíng lì葶藶 tíng lì

1/2

tíng lì

giản thể

Từ điển phổ thông

cây rau đay

tíng lì

phồn thể

Từ điển phổ thông

cây rau đay

Một số bài thơ có sử dụng