Có 1 kết quả:

通勤 tōng qín

1/1

tōng qín

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

commuting