Có 2 kết quả:

同侪团体 tóng chái tuán tǐ同儕團體 tóng chái tuán tǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

peer group

Từ điển Trung-Anh

peer group