Có 2 kết quả:

銅鑼燒 tóng luó shāo铜锣烧 tóng luó shāo

1/2

Từ điển Trung-Anh

dorayaki (a Japanese confection)

Từ điển Trung-Anh

dorayaki (a Japanese confection)