Có 2 kết quả:

同素异形体 tóng sù yì xíng tǐ ㄊㄨㄥˊ ㄙㄨˋ ㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄧˇ同素異形體 tóng sù yì xíng tǐ ㄊㄨㄥˊ ㄙㄨˋ ㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄊㄧˇ

1/2