Có 2 kết quả:

同韵词 tóng yùn cí同韻詞 tóng yùn cí

1/2

tóng yùn cí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) words with the same phonetic ending
(2) rhyme

tóng yùn cí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) words with the same phonetic ending
(2) rhyme