Có 2 kết quả:

头寸 tóu cùn頭寸 tóu cùn

1/2

tóu cùn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

money market

tóu cùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

money market