Có 2 kết quả:

头挡 tóu dǎng頭擋 tóu dǎng

1/2

tóu dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

first gear

tóu dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

first gear