Có 2 kết quả:

头顶 tóu dǐng頭頂 tóu dǐng

1/2

tóu dǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

top of the head

tóu dǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

top of the head

Một số bài thơ có sử dụng