Có 2 kết quả:

投光灯 tóu guāng dēng投光燈 tóu guāng dēng

1/2

Từ điển Trung-Anh

floodlight

Từ điển Trung-Anh

floodlight