Có 2 kết quả:

头面人物 tóu miàn rén wù頭面人物 tóu miàn rén wù

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) leading figure
(2) bigwig

Từ điển Trung-Anh

(1) leading figure
(2) bigwig