Có 1 kết quả:

投影 tóu yǐng

1/1

tóu yǐng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to project
(2) a projection