Có 2 kết quả:

投影線 tóu yǐng xiàn投影线 tóu yǐng xiàn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) line of project
(2) projection line

Từ điển Trung-Anh

(1) line of project
(2) projection line