Có 1 kết quả:

透光 tòu guāng

1/1

tòu guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) transparent
(2) translucent