Có 1 kết quả:

透亮 tòu liàng

1/1

tòu liàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bright
(2) shining
(3) translucent
(4) crystal clear