Có 1 kết quả:

突起部 tū qǐ bù ㄊㄨ ㄑㄧˇ ㄅㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) bit sticking out
(2) projection