Có 2 kết quả:

塗料 tú liào ㄊㄨˊ ㄌㄧㄠˋ涂料 tú liào ㄊㄨˊ ㄌㄧㄠˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

paint

Từ điển Trung-Anh

paint