Có 2 kết quả:

徒有虚名 tú yǒu xū míng ㄊㄨˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩ ㄇㄧㄥˊ徒有虛名 tú yǒu xū míng ㄊㄨˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩ ㄇㄧㄥˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) with an undeserved reputation (idiom); unwarranted fame
(2) nowhere near as good as he's made out to be

Từ điển Trung-Anh

(1) with an undeserved reputation (idiom); unwarranted fame
(2) nowhere near as good as he's made out to be