Có 2 kết quả:

土岗 tǔ gǎng土崗 tǔ gǎng

1/2

tǔ gǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mound
(2) hillock

tǔ gǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) mound
(2) hillock