Có 1 kết quả:

土皇帝 tǔ huáng dì

1/1

tǔ huáng dì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

local tyrant