Có 1 kết quả:

土坎 tǔ kǎn

1/1

tǔ kǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

earthen levee