Có 2 kết quả:

菟丝 tù sī菟絲 tù sī

1/2

tù sī

giản thể

Từ điển phổ thông

cỏ thố ty, dây tơ hồng

tù sī

phồn thể

Từ điển phổ thông

cỏ thố ty, dây tơ hồng

Một số bài thơ có sử dụng