Có 2 kết quả:

兔子不吃窝边草 tù zi bù chī wō biān cǎo兔子不吃窩邊草 tù zi bù chī wō biān cǎo

1/2

Từ điển Trung-Anh

A rabbit doesn't eat the grass by its own burrow (idiom); One shouldn't do anything to harm one's neighbors.

Từ điển Trung-Anh

A rabbit doesn't eat the grass by its own burrow (idiom); One shouldn't do anything to harm one's neighbors.