Có 2 kết quả:

推动力 tuī dòng lì推動力 tuī dòng lì

1/2

tuī dòng lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

driving force

tuī dòng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

driving force