Có 2 kết quả:

推断 tuī duàn推斷 tuī duàn

1/2

tuī duàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to infer
(2) to deduce
(3) to predict
(4) to extrapolate

tuī duàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to infer
(2) to deduce
(3) to predict
(4) to extrapolate