Có 1 kết quả:

推翻 tuī fān

1/1

tuī fān [tuī piān]

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to overthrow