Có 1 kết quả:

推翻 tuī piān

1/1

tuī piān [tuī fān]

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

lật đổ, lật nhào