Có 1 kết quả:

褪光 tuì guāng

1/1

tuì guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

matte (of a color etc)