Có 2 kết quả:

吞咽困难 tūn yàn kùn nán ㄊㄨㄣ ㄧㄢˋ ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢˊ吞嚥困難 tūn yàn kùn nán ㄊㄨㄣ ㄧㄢˋ ㄎㄨㄣˋ ㄋㄢˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

dysphagia (medicine)

Từ điển Trung-Anh

dysphagia (medicine)