Có 1 kết quả:

臀疣 tún yóu

1/1

tún yóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

monkey's seat pads (zoology)