Có 2 kết quả:

娃儿 wá ér娃兒 wá ér

1/2

wá ér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

children (colloquial)

wá ér

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

children (colloquial)

Một số bài thơ có sử dụng