Có 2 kết quả:

娃娃魚 wá wa yú娃娃鱼 wá wa yú

1/2

wá wa yú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese giant salamander (Andrias davidianus)

wá wa yú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Chinese giant salamander (Andrias davidianus)