Có 2 kết quả:

外币 wài bì外幣 wài bì

1/2

wài bì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

foreign currency

wài bì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

foreign currency