Có 2 kết quả:

外部连接 wài bù lián jiē外部連接 wài bù lián jiē

1/2

Từ điển Trung-Anh

external link

Từ điển Trung-Anh

external link